Industry 4.0 Skills

Digitalizácia čoraz viac formuje svet práce. Automatizácia, veľké dáta, pokročilé roboty, internet vecí atď.

Technológie môžu ľahko nahradiť prácu v širokom rozsahu nerutinných kognitívnych úloh a vykonávať širší rozsah manuálnych úloh. Tým sa mení charakter práce.

To si bude vyžadovať neustále prispôsobovanie schopností, najmä pokiaľ ide o osobné kompetencie a mäkké zručnosti.

Naším cieľom je informovať ľudí pracujúcich v službách trhu práce, na úradoch práce, či v rámci odborného vzdelávania a prípravy, o úspešných iniciatívach a metódach tréningu, rozvoja a sebazdokonaľovania osobných zručností, i o nástrojoch na zhodnotenie a rozvoj týchto zručností a kompetencií. S týmto cieľom chceme vytvoriť databázu dobrej praxe, ktorú bude možné prehľadávať a ktorá zozbiera iniciatívy, nástroje a metódy zamerané na rozvoj týchto zručností.

Výstupy

Ďalší text článku

Partneri projektu

Ďalší text článku