MICRAG - How micro can aggression be?

Mikroagresia: výrok, konanie, alebo incident, ktorý sa považuje za prípad nepriamej, jemnej, alebo neúmyselnej diskriminácie príslušníkov marginalizovanej skupiny, napríklad rasovej alebo etnickej menšiny.

Projekt MICRAG (podporený cez Erasmus+) chce upozorniť na možnosti ako reagovať na mikroagresiu a ako sa voči nej ohradiť. Všeobecným cieľom je rozšíriť súčasnú koncepciu agresie a násilia, ktorá vylučuje „nízko závažné“ formy obťažovania, a vybaviť občanov pracujúcich vo verejnom sektore zručnosťami, ktoré podporujú inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v komunikácii s klientmi a znižujú prekážky spojené s diskrimináciou, napr. z dôvodu pohlavia, veku, etnického pôvodu, náboženstva, viery, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia.

S týmto cieľom sme vypracovali:

  • Katalóg najčastejších príkladov mikroagresie
  • Sprievodcu -používateľsky orientovanú príručku
  • Školiace nástroje, ktoré zdôraznia úlohu zdvorilosti a citlivosti na pracovisku a ktoré zlepšia kultúrne kompetencie so zameraním na rozmanitosť, inklúziu a citlivosť voči nevedomej zaujatosti, alebo mikroagresii na pracovisku.

Online tréningovú platformu so všetkými vzdelávacími nástrojmi nájdete na stránke: https://etraining.microaggression.eu/?page_id=3074&lang=sk

Všetky materiály sú dostupné aj mobilnej aplikácii MICRAGhttps://play.google.com/store/apps/details?id=micrag.eu

Výstupy

Ďalší text článku

MICRAG Newsletter

(na stiahnutie)

MICRAG leták

(na stiahnutie)

Partneri projektu

Ďalší text článku