MICRAG - How micro can aggression be?

Mikroagresia: výrok, konanie, alebo incident, ktorý sa považuje za prípad nepriamej, jemnej, alebo neúmyselnej diskriminácie príslušníkov marginalizovanej skupiny, napríklad rasovej alebo etnickej menšiny.

Projekt MICRAG (podporený cez Erasmus+) chce upozorniť na možnosti ako reagovať na mikroagresiu a ako sa voči nej ohradiť. Všeobecným cieľom je rozšíriť súčasnú koncepciu agresie a násilia, ktorá vylučuje „nízko závažné“ formy obťažovania, a vybaviť občanov pracujúcich vo verejnom sektore zručnosťami, ktoré podporujú inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v komunikácii s klientmi a znižujú prekážky spojené s diskrimináciou, napr. z dôvodu pohlavia, veku, etnického pôvodu, náboženstva, viery, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia.

S týmto cieľom chceme vypracovať: katalóg najčastejších príkladov mikroagresie a zostaviť používateľsky orientovanú príručku a školiace nástroje, ktoré zdôraznia úlohu zdvorilosti a citlivosti na pracovisku a ktoré zlepšia kultúrne kompetencie so zameraním na rozmanitosť, inklúziu a citlivosť voči nevedomej zaujatosti alebo mikroagresii na pracovisku.

Výstupy

Ďalší text článku

MICRAG Newsletter

(na stiahnutie)

MICRAG leták

(na stiahnutie)

Partneri projektu

Ďalší text článku