SoCrATest

Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis, tzv. SoCrATest je novým projektom, ktorý sa zameria na kreatívne zručnosti dobrovoľníkov.

Celkovým cieľom projektu SOCRATEST je poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri zavádzaní interných systémov uznávania mäkkých zručností a potenciálu tvorivosti, aby sa dobrovoľníkom umožnilo zlepšiť rozvoj ich zručností a kompetencií, ktoré posilňujú tvorivosť a flexibilitu v pracovnom prostredí, ktoré je sa vyznačujú rýchlosťou, neistotou, zložitosťou a nejednoznačnosťou.

Výstupy

Vrámci projektu SOCRATEST sme vytvorili:

• Nástroj na testovanie a hodnotenie mäkkých zručností a kreativity

• Nástroj na propagáciu získaných zručností

• Sprievodcu pre používateľov

• Digitálnu knižnicu

• e-Platformu a aplikáciu pre smartfóny, kde sú materiály dostupné online

Partneri projektu

Ďalší text článku